El Govern aprova el decret que regula el procés electoral de les 13 cambres catalanes

El text inclou com a principal novetat el vot electrònic per a l’elecció dels vocals per sufragi

Les cambres celebraran eleccions després d’haver prorrogat 4 anys el mandat de 2010. FOTO: CEDIDA.
Redacció / Barcelona

El Govern va aprovar el 31 de juliol el decret sobre el règim electoral de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. El text adapta el procés electoral de les cambres a la nova composició del seu ple -fixada per la Llei bàsica de cambres de comerç, i que incorpora les vocalies en representació de les empreses amb major aportació voluntària- i introdueix el vot electrònic per a l'elecció dels vocals de sufragi dels electors. Aquest decret regularà el procés electoral de les 13 cambres de comerç que hi ha a Catalunya i s'aplicarà per primera vegada en les eleccions que està previst que se celebrin a principis de l'any que ve.

D'acord amb la Llei bàsica, els plens de les cambres es compondran per un mínim de 2/3 de vocals en representació dels electors per sufragi -és a dir, per les empreses que la formen-; per un 10% de vocals escollits a proposta de les organitzacions empresarials; i per vocals representants de les empreses de major aportació voluntària, que completen el conjunt del plenari. El decret habilita l'ús del vot electrònic en l'elecció dels vocals de sufragi dels electors, i remet al reglament de règim interior de cada cambra per a l'elecció dels vocals representants de les empreses de major aportació voluntària.


L'ús del vot electrònic és la principal novetat del decret, que en defineix dues modalitats: el remot, que es podrà efectuar des de qualsevol ordinador amb un certificat electrònic de representació i que es podrà emetre durant un període no inferior a quatre dies; i el presencial, que es farà el dia immediatament posterior al tancament del vot remot, que s'emetrà des d'un ordinador ubicat a la seu del col·legi electoral corresponent a cada empresa electora i que requerirà l'acreditació de representació de l'empresa.

Segons indica el Govern, per vetllar pel compliment de les garanties del vot electrònic, el decret incorpora la creació de la Junta Electoral Central, que complementarà les Juntes Electorals Territorials. Així, la Junta Electoral Central s'encarregarà de tasques com la custòdia del vot electrònic, l'escrutini dels vots, la verificació del resultat o la declaració dels candidats i les candidates electes, en cas de contesa electoral, a més de la resolució de les possibles reclamacions. En aquest sentit, el decret també preveu que la Generalitat, com a òrgan tutelar de les cambres, designi un auditor del procés, que verificarà tot el procediment i que informarà la Junta Electoral Central sobre el compliment dels drets del vot electrònic.
 

Agilitació de processos 


A més, el decret també preveu diferents mesures per agilitar el procediment electoral i per simplificar tota la tramitació que comporta. Així, en el primer cas, el decret introdueix diferents supòsits d'elecció directa de vocals, és a dir, sense votació com, per exemple, en el cas que el nombre de candidats sigui igual o inferior al nombre de vocalies a cobrir, en el cas dels vocals de sufragi, segons ha apuntat el Govern.

En l'àmbit de la simplificació de la tramitació, s'estableix un cens únic en format electrònic en els col·legis de cada demarcació cameral, i queden suprimides la targeta censal i els escrits de suport que han d'aportar les candidatures. Igualment, es fa possible la introducció de mitjans electrònics en la tramitació i se simplifica la documentació del procediment. En aquest sentit, serà en cada resolució de convocatòria electoral on es concretarà l'abast de l'aplicació dels mitjans electrònics i la documentació acreditativa requerida en cada tràmit.

Notícies relacionades