RRHH

L'assegurança de salut com a incentiu laboral

Silvia Ruano

DKV Reus

L'actiu més important d'una empresa són els seus treballadors i el seu rendiment depèn en gran mesura, de la motivació i de la percepció que el treballador tingui de la consideració que l'empresa li mostra. Estem en un moment econòmic que condiciona el creixement salarial i que sovint, i en el millor dels casos, el congela. S'imposa plantejar-se noves alternatives per a motivar la plantilla, compensar la manca de retribució econòmica i retenir el talent. Cada vegada més organitzacions destinen una part del seu pressupost als incentius. L'objectiu fonamental d'aquests incentius és fidelitzar l'empleat a la companyia, generanr un esperit d'empresa i motivar la productivitat i el rendiment. L'empleat satisfet, que se sent valorat, apreciat i gratificat pel seu treball, mostra un rendiment superior i obté millors resultats. Les empreses que en són conscients incentiven els seus equips humans i posen en valor la funció que els integrants d'aquests equips desenvolupen.

Incentivar a la plantilla farà que els equips estiguin més motivats i millorin la seva productivitat. Els beneficis socials són un element primordial per a retenir i per motivar les persones. La qüestió és el tipus de benefici que s'atorga. Es pot observar una tendència a l'estalvi de costos al oferir beneficis estàndard sense tenir en compte les necessitats individuals. Els incentius més eficaços són els beneficis personalitzats. Les llars d'infants tenen interès per a parelles joves amb fills, però no per a la majoria d'empleats, o el telèfon mòbil que al ser una eina de treball, no es considerada com un benefici.

Existeixen nombrosos mecanismes per a incentivar als empleats: flexibilitat horària, viatges o activitats organitzades, entre altres. Una assegurança mèdica per a empleats és el benefici social millor valorat, tant per la pròpia empresa com per l'empleat.

Les avantatges bàsiques de les assegurances de salut com a incentius es concreten en la millora la productivitat, la retenció del talent, els beneficis fiscals i unes millors condicions de contractació.

Millora la productivitat. L'accés periòdic a revisions de salut gràcies a l'assegurança, detecta i tracta en fases molt inicials moltes patologies, i ajuda a prevenir o reduir la durada de nombroses malalties. Poder escollir professional per cada especialitat, redueix el temps d'espera, els permisos i les baixes i en conseqüència l'absentisme laboral. L'augment de la productivitat dels treballadors és mesurable i real.

Reté i capta el talent. La captació de talent es un element clau en totes les empreses ja que garanteix la innovació i el futur. L'assegurança de salut com a incentiu facilita un major compromís amb l'empresa i contribuirà a la fidelització de l'equip humà. D'altra banda és un instrument de negociació habitual en el moment de contractar nous empleats que davant de diverses ofertes prioritzen aquelles que ofereixen assegurances de salut.

Ofereix beneficis fiscals. Per a les empreses el cost de l'assegurança és una despesa deduïble i per al treballador no suposa augment de la base imposable, i per tant representa una millora del seu poder adquisitiu versus un augment salarial.

Garanteix millors condicions. La negociació d'aquesta mena d'incentius per part de les empreses com a col·lectiu, permet l'accés dels treballadors a productes personalitzats, amb millors condicions tècniques, amb ampliació de cobertures addicionals i menors condicions d'adhesió. També permet l'accés a millors condicions econòmiques que amb una pòlissa individual.

Per tot això, són cada vegada més empreses i organitzacions les que ofereixen les assegurances mèdiques com a benefici als seus empleats.