Management

De l'empresa segura a l'empresa saludable

Xavier Plana

Consultor i coach. Soci director d’ICAM, Persones i organitzacions

Avui en dia és impensable una empresa que no contempli com a una de les seves prioritats organitzatives les qüestions relacionades amb la seguretat i la Prevenció de Riscos Laborals, PRL. Així podem afirmar, sense risc d'estar massa allunyats de la realitat, que a Catalunya el teixit empresarial està format en la seva immensa majoria per empreses segures, des de la perspectiva de la PRL. S'ha fet un gran esforç per aconseguir-ho i és just posar-ho en valor, tot i que òbviament cal seguir amatents.

La PRL és un conjunt de mesures, a tots els nivell de l'empresa, amb l'objectiu de minimitzar els riscos derivats del treball i maximitzar la seguretat i la salut laboral. Hi ha un extens i complex marc legislatiu que hi dona cobertura conceptual i que en desplega les seves múltiples aplicacions funcionals i derivades a nivell operatiu. A moltes empreses la PRL es gestiona des de departaments propis amb dependència jeràrquica d'Operacions o directament des de Producció (amb un possible "conflicte d'interessos") o des del departament de Recursos Humans. Gairebé en tots els casos s'acostuma a fer des d'una òptica molt tècnica, focalitzada en els processos i no en les persones. S'aposta per models organitzatius, empreses segures, en base a un corpus de procediments i a un sistema normatiu més pensat per evitar riscos i accidents que no pas per construir un entorn laboral que afavoreixi el desenvolupament saludable de les persones que hi treballen.

En aquest sentit, i des de la consolidació en termes de rendibilitat i de viabilitat de les empreses segures, cal fer un nou pas endavant i ens cal avançar cap a estructures organitzatives amb una visió més àmplia i sistèmica que pivoti sobre els treballadors, amb fronteres més permeables amb els seus clients i proveïdors, i que estigui més interconnectada amb la comunitat (entorn socioeconòmic, polític i cultural) de la que forma part. Ens cal progressar cap a les empreses saludables.

Una empresa saludable és aquella plenament compromesa amb l'impacte que genera en les persones del seu ecosistema, en el medi natural que l'envolta i en el conjunt de l'àmbit social en que està immersa. Una empresa saludable vetlla perquè els seus col·laboradors tinguin unes condicions físiques adequades i un ambient psicosocial òptim, i afavoreix una relació equilibrada amb tots els seus grups d'interès. Una empresa saludable és conscient de la seva petjada ecològica, i busca minimitzar-la de forma proactiva. Una empresa saludable està implicada amb la resta d'agents del seu territori, i contribueix al seu desenvolupament comunitari.

Una empresa saludable, en definitiva, és aquella que assumeix plenament les seves responsabilitats ètiques a nivell laboral, mediambiental i social, i les integra en el seu propòsit, les inclou en els seus objectius, les considera en el seu pressupost i les comptabilitza en el seu compte de resultats, de manera que aconsegueixi les seves irrenunciables finalitats de rendibilitat econòmica i d'eficiència organitzativa fent-les compatibles amb les també irrenunciables necessitats de generar benestar per a les persones, de garantir la sostenibilitat mediambiental i de contribuir a la prosperitat de la societat.