Laboral

La nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, atén realment a les peticions del treballadors per compte propi?

Finalment s'estàn tenint en compte les peticions dels autònoms o com a mínim ens trobem més a prop de respondre a les seves necessitats

Manel Hernández

Soci de Sagardoy Abogados

El dia 11 d'octubre de 2017 es va aprovar la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom. Es tracta d' una llei que introdueix importants novetats. Algunes d'elles ja han entrat en vigor després de la pertinent publicació al BOE, i d'altres no entraràn en vigor fins l'any 2018.

A continuació presentem un decàleg amb les nou mesures més rellevants d'aquesta Reforma:

1. Les modificacions de la quota d'autònoms

En primer lloc, s'amplia a vintiquatre mesos la tarifa plana per als nous autònoms. No obstant aquest periode es divideix en diferents trams: dotze mesos a 50 euros, sis mesos amb una reducció del 50% de la quota i uns altres sis mesos amb una reducció del 30%.

Els treballadors per compte propi que tornin a emprendre una activitat econòmica per segon cop podràn beneficiar-se de nou de la tarifa plana sempre i quan hagi transcorregut un plaç de tres anys desde que es va produir la baixa al Règim Especial d' Autònoms (RETA).

S' estableix una tarifa plana per a mares autònomes sempre i quan les mateixes reprenguin l'activitat en un plaç màxim de dos anys a comptar desde el cessament.

2. Modificacions en el sistema de cotització del RETA

Sembla ser que una de les finalitats de la Reforma és ajustar el sistema de cotització de manera que el mateix sigui més real i equitatiu per a la situación dels treballadors autònoms. Aquesta finalitat pretén aconseguir-se a través de tres modificacions bàsiques:

  • El pagament correspondrà als diez reals d'alta, per tant, en lloc de pagar la quota d'autònoms per mesos complerts com s'ha fet fins ara, només cotitzaràn desde el dia que es realitzi l'alta de forma efectiva i fins el dia que es procedeixi a realizar la baixa.

  • S' amplia de dos a quatre els possibles canvis anuals de la base de cotització.

  • Es modifica el límit del nombre d'altas i baixes en el periode d'un any, de manera que a partir d'ara els autònoms podràn donar-se de fins a tres cops d'alta i de baixa en el mateix any, pagant la part proporcional de la quota, és a dir, els diez reals de cotització. El límit apareix a partir de la quarta alta, ja que a partir d'aquí la Seguretat Social deixarà de contabilitzar els diez reals i passarà a contabilitzar el mes complert.

3. Apliquen noves deduccions fiscals

Apareixen dos novetats que possibiliten que certes despeses siguin deduïbles a l' Impost Sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF):

  • El treballador per compte propi podrà deduir-se a l'IRPF les despeses de manutenció sempre i quan es compleixi amb determinats requisits. Aquests requisits son que les despeses derivin directament del desenvolupament de l'activitat econòmica, que es produeixi en establiments de restauració i hostelería, que s'aboni per mitjans electrònics i que disposin d'una factura que justifiqui l'import.

  • El treballador autònom que presti serveis desde el seu domicili personal podrà deduir-se un 30% a l'IRPF dels suministres d'electricitat, gas, aigua, telefonía i internet de la part de l'habitatge afectat per l'activitat professional.

4. Penalització per retràs en el pagament de la quota mensual

Actualment la penalització per el retràs en el pagament de la quota mensual de la Seguretat Social és d'un 20% de recàrrec. Amb aquesta nova Reforma de la Llei el recàrrec es redueix fins a arribar a un 10%, sempre i quan es compleixi una condició i és que el pagament de la quota no abonada s'ha de realizar dintre del primer mes natural següent.

5. Excés de cotització en situacions de pluriactivitat

Anteriorment els autònoms en situación de pluriactivitat podien reclamar la devol.lució del excés de cotització sempre i quan la quantia excedís certs paràmetres. Actualment amb la Reforma s'estableix la possibilitat de que aquesta devol.lució es produeixi d'ofici, és a dir, que aquesta es porti a terme de manera directa per l'Administració sense que sigui necessari que el treballador autònom realitzi una sol.licitud de manera expressa.

6. Advocant per la conciliació familiar

Sense oblidar la tarifa plana per a mares autònomes de la qual ja s'ha fet menció amb anterioritat, existeixen unes altres dos mesures d'especial importància que han sigut aprovades:

  • Els treballadors autònoms que es trobin en situació de descans per maternitat, paternitat, adopció o risc durant l'embaràs tenen dret a una exempció del 100% del pagament de la quota durant aquests periodes.

  • La mateixa regla de bonificació del 100% aplica per als treballadors autònoms que tinguin al seu càrrec la cura d'un menor de dotze anys o de familiars en situación de dependència. No obstant, en aquest supòsit l'exempció del 100% està condicionada a que es contracti a un treballador.

7. Incentius per a afavorir la contractació

S'estableix una bonificació per a la contractació de familiars que consisteix en que els treballadors per compte propi que contractin de forma indefinida a familiars tant ascendents com descendents per consanguinitat i afinitat fins al segon grau, és a dir, cònjuge, pares, fills, germans, avis, sogres, néts, gendres i nores, es beneficien d'una exempció de l'abonament de la quota empresarial per contingències comunes del 100% durant un periode de dotze mesos. Un dels requisits a tenir en compte per a que sigui d'aplicació aquesta bonificació és que el treballador autònom com empresari no hagi realitzat cap acomiadament que s'hagi declarat improcedent en els dotze mesos anteriors. A més serà necessari mantenir el contracte subjecte a aquesta exempció durant al menys un plaç de sis mesos després del periode bonificat.

8. Cobrament complert de la pensió del jubilat autònom

Amb posterioritat a la Reforma tot treballador per compte propi que estigui en edat de jubilació i que tingui personal contractat al seu càrrec podrà seguir desenvolupant l'activitat econòmica i al mateix temps rebre el 100% de la pensió de jubilació.

9. Reconeixement de l'accidente "in itinere"

Abans de la Reforma no es reconeixia com accident de treball aquell que el treballador autònom patís durant l'anada o la tornada del lloc de treball, mentre que aquest tipus d'accident si es contempla i es reconeix per als professionals que formen part del Règim General de la Seguretat Social. Actualment, i arrel d'aquesta Reforma es reconeix aquesta tipologia d'accident, denominada "in itinere", sempre i quan l'anada o la tornada al lloc de treball no coincideixi amb el propi domicili.

A la vista d'aquestes noves mesures seria raonable afirmar que finalment s'estàn tenint en compte les peticions dels treballadors autònoms o que com a mínim ens trobem més a prop de respondre a les necessitats que durant molts anys s'han reivindicat per part d'aquest col.lectiu.