Autònoms com a última opció

Creix l’ocupació, però el nombre de treballadors per compte propi es manté estable perquè continua sent percebuda com una opció poc atractiva

L'estat espanyol no ha aconseguit recuperar la massa de treballadors autònoms que hi havia abans de la crisi. FOTO: CEDIDA.
Oriol Margalef / Tarragona

A l'Espanya de la nova emprenedoria, dels mil i un programes d'acompanyament a les noves empreses públics i privats, donar-se d'alta al Règim de Treballadors Autònoms no l'acaba de fer el pes. De fet, tot i que l'economia es troba en fase de creixement, l'estat espanyol no ha aconseguit recuperar la massa de treballadors autònoms que hi havia abans de la crisi. En a acabar el segon trimestre de 2017 hi havia 224.000 persones físiques menys que a l'any 2008, l'any de la gran davallada econòmica. El ritme de creixement d'assalariats és molt superior.

A Catalunya, fins i tot es va produir un lleuger descens d'autònoms l'any 2016 respecte el 2015, del 0,2%. La dada contrasta amb l'augment de l'ocupació entre els assalariats, que 2016 va repuntar un 3,5%, segons l'Enquesta de Població Activa.

El perfil de l'autònom ha evolucionat des de que va començar la crisi. Cada cop tenen un protagonisme absolut els més grans de 40 anys-, i ha perdut lògicament pes el professional de la construcció per deixar pas a altres activitats professionals, com administratives, sanitàries i científiques. Les dades facilitades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social revelen que un 71,6% dels autònoms tenen més de 40 anys, per un 66% el 2008. Aquest envelliment s'atribueix en gran part, segons la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), a que molts dels nous autònoms són persones més grans de 40 anys, antics assalariats als que la crisi va expulsar del mercat de treball i van establir-se per compte propi.

Un 71,6% dels autònoms tenen més de 40 anys segons dades del Ministeri de Treball

El fet que bona part dels autònoms tinguin més de 40 anys també incideix en el nivell de formació. Un 43,7% del col·lectiu té estudis superiors, i fins a 66% van completar la secundària. Al mateix temps, però, un 19% dels autònoms només té estudis de primària.

Segons el ministeri de Treball i Seguretat Social, a més, malgrat la tarifa plana de 50 euros per a nous autònoms, cada cop menys joves de 25 anys o menys estan fent el pas de treballar per compte propi. I de fet, el pes d'aquest grup de joves al col·lectiu no passa del 2%.

En paral·lel, també ha variat de forma notòria el ventall d'especialitzacions. Si el 2008 els principals sectors d'activitat entre els autònoms eren la indústria, el comerç, la construcció i l'hostaleria, en els últims anys ha crescut la proporció d'altres sectors, principalment el sector serveis, que ja representa un 72,9% del total. El fet que les empreses hagin reduït estructures els últims anys fa que cada cop més requereixin serveis outsourcing, uns serveis que presten autònoms sense assalariats. A Catalunya un 71,3% treballen sols, sense col·laboradors a sou.

El 2008 els principals sectors d'activitat entre els autònoms eren la indústria, comerç, construcció i hostaleria i en els últims anys ha crescut el sector serveis

L'any 2016, el creixement de l'ocupació amb autònoms al sector de la logística i les comunicacions va ser del 13,9%, diversos punts per sobre del sector agropecuari (8,9%) i la construcció (4%). La resta de categories van perdre ocupació, especialment el sector de l'hoteleria, on el retrocés va assolir un 14%. Un 26,4% dels autònoms té activitat en restauració, personals, protecció i venedors. En el futur previsiblement seguiran augmentant les activitat professionals en detriment dels sectors tradicionals.

Les dades oficials també revelen un alt component masculí entre els treballadors, molt superior al dels assalariats. La proporció de dones és un 33,9%, lleugerament per sobre del 2015. Del total d'homes treballadors, els autònoms són un 20,7%, mentre que entre les dones treballadores, les que són autònomes només són una de cada deu, un 12%.

La gran majoria (96,4%) no són tenen més que una activitat, fet que indica que són molt pocs els autònoms que treballen per compte aliè. Aquest percentatge gairebé no ha experimentat cap canvi des del 2008: en aquell moment hi havia un punt percentual més.

Els homes treballadors autònoms són un 20,7%, mentre que entre les dones treballadores, les que són autònomes només són una de cada deu, un 12%

El que tampoc ha canviat els últims anys és que gairebé tots cotitzen per la base mínima. Un 86,2% cotitzen pel mínim, mentre que l'any 2008 la proporció era d'un 80,1%. Llavors, com ara, els autònoms van augmentant la base de cotització quan es van apropant a la base de cotització, especialment a partir dels 55 anys. De tots ells, una mica més de la meitat (51%) tenen una antiguitat superior als 5 anys (54,8% el 2008), fet que indica, segons ATA, que ser autònom genera una ocupació tan estable com quan va esclatar la crisi.

Si es té en compte la jornada, la majoria d'autònoms treballen a temps complert (92%), mentre que només el 7,1% treballen a temps parcial. Amb la recuperació econòmica, els autònoms que treballen a temps parcial han minvat, un 11,3% només entre 2015 i 2016.

Les dades dels autònoms