Conjuntura

L’atur juvenil: un tema que ens hauria de preocupar

"Tot i que els indicadors apunten unes millors expectatives per a que els joves puguin entrar en la roda de l'economia productiva, encara queda molt per fer"

Agustí Segarra Blasco

Catedràtic de Economia

Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili

En els darrers mesos les notícies relacionades amb el mercat de treball a Catalunya no deixen de ser favorables. Segons l'EPA del tercer trimestre de 2017 a finals del mes de setembre la població ocupada era de 3.316.600 treballadors dels quals 475.600 es trobaven en situació d'atur. En tres mesos, el nombre d'actius ha augmentat en 24.300 persones, l'ocupació ha augmentat en 46.100 persones i l'atur ha baixat en 21.800 persones. En resum, aquestes dades posen de relleu que les expectatives de trobar feina ara són més bones i persones que estaven fora del mercat ara s'incorporen perquè han trobat o busquen feina, ha augmentat forçat el nombre de persones ocupades i, per últim, les persones que estan a l'atur ha disminuït força. Repetim, les noticies relacionades amb el nombre de persones ocupades no deixen de ser força positives.

Des del 2015, l'augment de la proporció de joves estudiants ha tendit a moderar-se i, gairebé, segur que es moderarà més encara

Ara bé, aquestes bones notícies no afecten per igual a tots els col·lectius i a tots els territoris. Per gènere, l'ocupació masculina s'ha incrementat amb més intensitat que la femenina (+2,2% i +0,5%, respectivament). Mentre per edats, cal fer esment del fort augment de l'ocupació dels joves de 16 a 29 anys (+12,3%), mentre el total d'ocupats ha millorat moderadament (+1,4%). Pel que fa als sectors, tots quatre han guanyat ocupació, sent la construcció i la indústria on l'increment ha estat més intens (+3,6% i +3,4%, respectivament).

Per tipus de jornada, han augmentat amb més intensitat els ocupats a temps parcial que els ocupats a jornada completa (+5,3% enfront de +2,5%). En relació amb la duració del contracte, han augmentat més els assalariats amb contracte indefinit que els assalariats amb contracte temporal (+3,9% i +2%, respectivament).

Volem centrar-nos en un aspectes de gran rellevància per Tarragona i Catalunya. Ens referim als entrebancs que troben els joves per trobar un lloc de treball.

Tot i que els indicadors apunten unes millors expectatives per a que els joves puguin entrar en la roda de l'economia productiva, encara queda molt per fer.

Primer fem una ullada a les bones notícies. En els darrers dos anys, la taxa d'activitat juvenil continua augmentant. És a dir, el nombre de joves catalans que treballen o estan buscant feina és ara més elevat que dos anys enrere. La proporció dels joves que participen en el mercat de treball ara és del 62,1% (tercer trimestre de 2017) mentre en el mateix trimestre de l'any passat estava en el 58,8%. En aquest terreny la millora ha estat molt significativa. A Catalunya ara el 48,2% dels joves treballen mentre el 3,8% estan a l'atur. La taxa d'ocupació juvenil ha crescut 4,9 punts des de 2014, mentre la taxa d'atur ha baixat un 1,6%. La situació laboral dels joves ha millorat força en dos anys, tot i que encara queda molt per fer.

Mirem els trets principals de l'atur juvenil a Catalunya:

  1. Els llocs de treball que troben els joves és temporal, en la seva majoria. En aquests moments la taxa de temporalitat de l'ocupació juvenil és del 52,0%.

  2. A Catalunya hi ha 144.100 joves a l'atur. Aquesta situació afecta, sobretot, a les persones més joves, als nois, i als joves sense estudis post-obligatoris.

  3. L'atur castiga especialment als joves. Només cal veure que la taxa d'atur entre els joves és del 13,8%, mentre entre la població de més de 29 anys aquesta dada és del 6,5%.

  4. L'11,7% dels joves catalans ni estudien, ni treballen, ni tenen intenció de fer-ho. Aquesta dada cal tenir-la ben present, doncs, encara que sembla petita es situa molt per damunt de la registrada en el conjunt de la Unió Europea.

  5. El 40,7% de les persones joves estudien. Ara bé, des del 2015, l'augment de la proporció de joves estudiants ha tendit a moderar-se i, gairebé, segur que es moderarà més encara. Un bon indicador d'aquesta tendència són el nombre d'estudiants a les universitats catalanes on, aquest curs i, probablement, els propers es registrarà una caiguda de les matrícules.

  6. La taxa d'emancipació dels joves catalans s'està recuperant moderadament. El primer trimestre d'aquest any ha estat del 24,5%, mentre l'any 2007 fou del 33,1%.

  7. La crisi ha castigat sobretot els joves catalans. Des de l'any 2007 les grans dificultats per accedir a una feina han fet que molts joves hagin optat per alentir l'entrada al mercat laboral allargant els estudis o deixant de buscar feina.

Aquesta situació preocupant, encara ho és més a la demarcació de Tarragona. Hem de ser conscients que la problemàtica de l'atur no afecta per igual a tots el territoris i, no hem de perdre de vista, que en els darrers anys ha castigat, sobretot, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Les dades generals són molt eloqüents.

Segons la darrera EPA, el passat més de setembre a Catalunya l'ocupació assolí una taxa del 68,8% i la de l'atur del 12,5%, mentre a la demarcació de Tarragona foren, respectivament, del 65,6% i del 13,5. Al nostre territori els principals indicadors laborals són, de bon tros, més preocupants que a la resta de Catalunya. Tenim una menor taxa d'ocupació -un 3,2% menys- i tenim també més aturats. Aquesta situació a la nostra demarcació encara és més preocupant entre els joves.

Si no perdem de vista que la taxa d'ocupació juvenil -entre 16 i 29 anys- no ha deixat de baixar des del primer exercici de la crisi -ha passat del 73,3% del 2007 al 62,1% del 2017-, tenim a Tarragona i a Catalunya un greu problema que cal abordar seriosament. Si com a país no volem renunciar a tenir un escenari de futur caldrà activar una sèrie de polítiques actives d'ocupació més efectives que les aplicades fins ara. Tenim un greu problema en matèria d'atur juvenil, hem de buscar una solució.