Management

Competències bàsiques

Albert Pàmies

Consultor empresarial i Economista. Professor associat de Màrqueting a la URV
www.albertpamies.cat

albert@albertpamies.cat

 

Entenem com a competències bàsiques el conjunt de coneixements, habilitats i actituds que ha d'assolir un alumne al finalitzar la seva etapa educativa per tal de desenvolupar-se personalment i incorporar-se amb garanties a la vida adulta. N'hi ha d'elementals, com pot ser la comunicació, i n'hi ha d'altres més socials com la ciutadana o fins i tot el pensament crític i la resolució de problemes. Adquirir-les et facilita ( però no t'assegura) la correcta adaptació al que podem entendre com a món adult.

Si fem un paral·lelisme amb el món de l'empresa, qualsevol treballador que desenvolupa la seva tasca també requereix incorporar unes competències que venen definides per la pròpia descripció del seu lloc de treball. A major competències, major capacitat d'aportar valor del propi treballador i possiblement més empleabilitat en un mercat laboral cada vegada mes competitiu.

Reflexionant, hom es pregunta si aquestes competències que fina ara eren considerades "bàsiques" ara continuen sent-ho o han passat a ser "insuficients". És a dir, la velocitat de canvi que ha experimentat el mercat pot gestionar-se amb aquells recursos que fins ara pensàvem que eren bàsics? O necessitem incorporar noves competències indispensables per garantir una correcta prestació del servei? La comunicació efectiva, el treball en equip, la resolució de problemes i la iniciativa, entre d'altres, són importants i necessàries ja que sense elles segurament ningú pot desenvolupar la seva tasca, però son suficients? Aquesta hauria de ser la gran pregunta.

Les competències que són altament valorades en els entorns professionals actuals i de futur estan en constant evolució a causa principalment dels avenços tecnològics. De totes maneres, possiblement n'hi ha tres que poden destacar per sobre de la resta a causa de la seva transcendència i que hem de valorar com han d'estar incorporades de sèrie.

La primera és la competència en tecnologies emergents. Com podem aprofitar-nos de les novetats tecnològiques que apareixen constantment per tal de poder fer la feina millor i de manera més eficient? Quin ús s'ha de fer de la intel·ligència artificial en els diferents perfils professionals? Podem aprofitar-la i servir-nos-en? O contràriament hem de veure passar oportunitats que des del desconeixement ens van fent cada vegada menys competitius professionalment? Com hem d'aprofitar les possibilitats que ens brinda el Business Intelligence per tal de generar informació útil i rellevant per a la correcta presa de decisions? Són moltes les preguntes que sorgeixen.

La segona és la intel·ligència emocional. Relacionada amb la primera, a mesura que els processos d'automatització van incorporant-se a les organitzacions, el component emocional agafa major protagonisme, ja que en àmbits laborals la gestió de les relacions entre equips multidisciplinars està a l'ordre del dia. Aprendre a gestionar de forma positiva aquestes emocions pot aportar-nos un valor de gran importància.

La tercera és l'aprenentatge continu i l'adaptabilitat. La millora contínua, la capacitat d'estar en tot moment actualitzat i al dia, ja que allò que avui creiem que és valuós demà pot deixar de ser-ho. Hem d'aprendre a viure en la incertesa i a ubicar-nos i adaptar-nos en situacions d'important complexitat. No tenir una predisposició al canvi ens pot abocar a no ser capaços d'operar en un entorn canviant i altament competitiu i arrossegar-nos a una menor capacitat per prestar un treball de qualitat amb el que això pot acabar comportant-nos.

És necessari fer un inventari de les competències que avui ja considerem com a bàsiques i traçar un pla per tal d'incorporar-les als equips de gestió de les organitzacions. No fer-ho de ben segur que pot portar a una pèrdua de competitivitat amb mal pronòstic.