El Departament d'Agricultura convoca ajuts al sector de l'avellana

La subvenció vol compensar la mala collita patida el 2018 i que ha posat en risc la continuïtat de moltes explotacions

La consellera Jordà reunida amb representants del sector de l'avellana el març passat.
Redacció / Reus

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts de mínims destinats a les explotacions agràries d'avellaner afectades per la davallada de la renda durant el 2018.

La collita d'avellanes corresponent a l'any passat es va reduir un 70% respecte de la collita mitjana dels últims anys com a conseqüència de les condicions meteorològiques, especialment les fortes ventades del mes de març i les pluges durant la recol·lecció. Aquest fet, unit al baix rendiment econòmic de la producció, ha comportat una forta davallada de la renda que obtenen els agricultors professionals dedicats a aquest tipus de cultiu durant la campanya 2018/19, fins al punt que es podria veure compromesa la continuïtat d'aquestes explotacions.

És per això, que el DARP ha considerat necessari establir un ajut adreçat a compensar la davallada de la renda als productors professionals d'aquest sector, que permeti pal·liar la situació econòmica dels titulars d'explotacions afectades, incloses aquelles que necessitin acudir a vies de finançament per continuar l'activitat.

Aquests ajuts, el règim dels quals estableix el Reglament de la Unió Europea,  van dirigits a joves agricultors/es i persones físiques que compleixin amb la condició d'Agricultor/a Professional, persones jurídiques que tinguin la condició d'Explotació Agrària Prioritària (EAP) i a joves agricultors que hagin estat beneficiaris d'un ajut a la primera instal·lació de les convocatòries 2016, 2017 i 2018.

A més, les explotacions que s'hi acullin han d'haver estat declarades a la Declaració única agrària de l'any anterior i el vigent i ser productives i hauran de sol·licitar  ajuts per 0,5 ha com a mínim i no més 50,  que és el màxim d'hectàrees subvencionables.

Els ajuts poden consistir en una o les dues modalitats següents: un import de 280 €/ha o bé la compensació de les càrregues financeres per operacions de finançament formalitzades amb l'Institut Català de Finances (ICF). L'import màxim d'aquesta modalitat d'ajut és el corresponent a la bonificació del 100% dels interessos de tot el període i, la comissió d'obertura, amb un import màxim de 2.000€ per beneficiari i any en total.

L'import total de l'ajut, sumant les dues modalitats, si escau, serà de com a màxim 680€/ha.

D'altra banda, les persones beneficiàries han de mantenir la superfície del conreu d'avellaner i declarar-la a la DUN, com a mínim durant els cinc anys posteriors a la concessió de l'ajut, així com contractar l'assegurança per al conreu de l'avellana inclosa als diferents plans anuals d'assegurances agràries, dins el període de 5 anys a partir de la formalització del préstec o la resolució de la concessió de l'ajut. Aquesta contractació s'ha de mantenir fins a la finalització del termini de compromís.

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Aquestes sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina http://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert a l'Ordre de bases.

Mesura acordada amb el sector

Aquest ajut, és una de les mesures consensuades amb Unió de Pagesos davant la situació que pateix el sector de l'avellana. L'altra mesura acordada va ser la creació d'una oficina tècnica per gestionar el desenvolupament del Pla estratègic per a la valorització de l'avellana que va presentar el Departament el passat mes de novembre, i que és una de les mesures acordades pel Grup de Treball de l'Avellana.

El Pla tracta conjuntament la situació estructural del sector i les mesures que n'han de garantir el futur, i pretén incrementar la presència del producte en el territori de producció, implantar nous canals de valorització i, en darrer terme, contribuir al manteniment del conreu, el paisatge i l'estructura social vinculada al sector. Aquesta nova oficina treballarà de manera vinculada amb el sector i cercarà la col·laboració de les diputacions de Girona i Tarragona i d'altres organismes.

Notícies relacionades