Múscul per al futur

Crisolar unifica i enforteix la seva marca i creix en productors per afrontar la demanda creixent de fruits secs

Miquel Borràs, gerent de Crisolar. FOTO: XAVI JURIO.
Dani Revenga / Riudoms

Crisol i Arboreto, dues organitzacions de productors de fruits secs, es van integrar en una sola marca el 2018: Crisolar. L'objectiu de l'operació és, en paraules del seu gerent, Miquel Borràs, "guanyar credibilitat i múscul davant dels clients, que volen marques fortes amb capacitat de subministrament i que garanteixin qualitats homogènies i una traçabilitat clara". El creixement del 15% en superfície de conreu l'últim any (un ritme que preveuen mante­nir en els propers anys) és l'altra estratègia per preparar-se per un futur ple d'oportunitats, gràcies a l'increment de la demanda mundial de fruits secs.

Crisolar és una AOP (As­sociació d'Organitzacions de Productors) presidida i dirigida per Antonio Pont Soriano i sota la gerència de Miquel Borràs Cabacés, ambdós amb una trajectòria professional destacada en el sector de prop de quatre dècades. Crisolar té la seva seu central a Riudoms, però compta amb 24.000 pagesos i 136.000 hectàrees repartits per 12 comunitats au­tònomes arreu de l'Estat.

Un gegant que opera a més de 37 països i  representa al voltant del 25% del mercat espanyol de l'ametlla, el fruit sec amb més volum (10 vegades més gran que el de l'avellana, que és el segon). No venen al consu­midor final, sinó a operadors industrials que són els que co­mercialitzen els seus produc­tes a les cadenes de distribució alimentària. Un mercat davant del qual "cal també una marca forta i estructures grans que garanteixin la qualitat del pro­ducte", apunta Miquel Borràs.

SALUT. La condició d'aliment saludable dels fruits secs incrementa la demanda a tot el món

En aquest context, doncs, la qualitat és el principal argu­ment de Crisolar. "Els nostres 21 centres de recepció reben els fruits secs dels pagesos, els seleccionem escrupolosament per tal que el que nosaltres subministrem tingui les màxi­mes garanties, la traçabilitat i la qualitat és el nostre avantatge competitiu i hem de ser molt curosos", ex­plica Borràs. Per això, la I+D juga un paper fonamental: 40 tècnics i enginyers agrònoms assessoren els socis de Crisolar sobre les millors tècniques de conreu, un esforç que redunda en aquesta estra­tègia de prioritzar la qualitat del producte.

XINA. Crisolar planifica l'entrada al mercat xinès un cop les autoritats locals admetin fruits secs dels països de la UE

Un altre exemple d'aquesta política és el fet de ser la pri­mera empresa espanyola del sector que compta amb tecno­logia de pasteurització pròpia, un actiu molt important espe­cialment de cara a les expor­tacions, ja que elimina riscos d'alertes sanitàries. "La nostra estratègia de futur és no com­petir per preu, sinó per qualitat, traçabilitat i garanties", confirma Borràs.

Un futur en el que tindrà un rol fonamental el producte ecològic. Des de Crisolar ho ve­uen com una oportunitat. Bor­ràs diagnostica que "la deman­da seguirà pujant i alguns dels nostres competidors no els surt a compte entrar-hi". El gerent de Crisolar posa l'exemple de "les produccions intensives dels Estats Units, on la pèrdua de producció que pot generar la producció ecològica podria ser molt gran; aquí la produc­ció és més baixa i es fan pocs tractaments químics, el que ens permet adaptar-nos a les exigències del segell ecològic".

OPORTUNITAT ECOLÒGICA. La demanda de productes 'bio', oportunitat per competir per qualitat i no per preu

Per tot plegat, Crisolar té clar que "el producte ecològic és el futur per a l'ametlla que es conrea en secà a Espanya, que és aproximadament el 85% de la superfície total, pels preus de venda i perquè la demanda no para de créixer, és una tendència molt sòlida dels hàbits de con­sum". El gerent de Crisolar confirma que "al productor que pot fer producte ecològic, li aconsellem que ho faci, mal­grat l'esforç que significa". Ac­tualment, Crisolar ja té el 30% de la superfície de conreu d'ametlla ecològica a l'Estat.

Una altre dels objectius es­tratègics que Crisolar té en el seu punt de mira pels propers anys és la Xina. Un país on encara no s'hi ha pogut po­sar el primer peu, perquè els països de la Unió Europea no tenen el reconeixement ofici­al de productors de fruits secs davant les autoritats xineses. Però aquest marc podria can­viar en breu, ja que el Govern espanyol i la Unió Europea hi estan fent una intensa tas­ca diplomàtica. "Podria trigar encara dos anys en arribar la llum verda, però és un mercat molt gran, amb una classe mit­jana emergent que demanda productes com els fruits secs, i quan s'aixequi la veda hem d'estar preparats", reflexiona Miquel Borràs, que vincula aquest escenari futur a l'estra­tègia d'incrementar el nombre de productors de Crisolar.

Perfil propi

Miquel Borràs va un pas per davant en un sector acostumat a les turbulències. De la crisi dels fruits secs de finals dels 80 en va extreure la convicció que cal anticipar-se al futur. Borràs posa en valor la gran tasca que han impulsat empreses com Crisolar per avalar científicament les propietats saludables dels fruits secs. "Hi ha hagut un abans i un després de l'estudi Predimed de la URV: hem passat d'engreixar a ser cardiosaludables". Una etiqueta, la de saludable, que també afavorirà la consolidació als mercats asiàtics, el proper repte de Crisolar.