Tribuna

Què ens està passant? El "feedback", un acte d’honestedat radical

Un mitjà per aconseguir una millora ja sigui en una persona o en un equip, en un procediment o en un protocol

Xavier Plana

Consultor i coach. Soci director d’ICAM, Persones i organitzacions

Darrerament estic rebent de diferents empreses diverses demandes de formació relacionades amb el feedback. Sembla que el sistema, en moments de gran incertesa, necessita retro-alimentar-se per consolidar dinàmiques i reforçar relacions. Quan a fora tot trontolla hi ha un cert neguit per tancar files de cara endins, clarificant procediments i cohesionant maneres de fer en format i en contingut, en mètode i en estil. I a tal efecte el feedback és una eina excel·lent.

El feedback no va de "renyar", ni de "fer la pilota". No és dir de qualsevol manera i en qualsevol lloc i moment què fas malament o què fas bé. El feedback no és un acte puntual de comunicació correctiva sinó un procés continuat de comunicació apreciativa. El feedback no és una excusa per "passar comptes" ni una manera de "posar els punts sobre les is" per demostrar qui mana, sinó un espai de trobada i diàleg per compartir una diagnosi i generar noves opcions. El feedback no és una finalitat en mateix sinó un mitjà per aconseguir una millora sigui en una persona o en un equip, en un procediment o en un protocol.

El feedback no es pot improvisar, requereix una preparació conscient i acurada per traure profit la seva utilització i incrementar la seva credibilitat i eficàcia. Això és especialment rellevant en situacions en les quals cal donar un feedback de millora. Hi ha moltes maneres de fer-ho en funció de les circumstàncies, tanmateix proposo un model de cinc fases, el DISCC, que com a estructura pot ser d'aplicació útil en la majoria dels casos.

DESCRIURE: Descriure la situació, el comportament, la demanda sobre la qual es vol tractar. Fer una relació objectiva de fets i evidències amb la idea de garantir que parlem del mateix. Evitar les valoracions per buscar un diagnòstic compartit i un punt de partida inicial assumit per tots com a "vàlid".

EXPRESSAR: Expressar els sentiments i opinions que cada persona té en relació amb el comportament o situació objecte del feedback. És el moment subjectiu de les percepcions i sensacions personals, totes legítimes. Es tracta de posar sobre la taula com ens afecta a cadascuna de les persones implicades i al sistema en el seu conjunt.
SUGGERIR: Suggerir alternatives, accions o decisions que es puguin portar a terme i que siguin concretes i assumibles. És l'oportunitat per obrir espai a noves opcions i alternatives que ens facin créixer individual i col·lectivament.

CONSEQÜENCIES: Cada persona exposa les conseqüències positives i negatives que preveu de la implementació de les mesures de la fase anterior. És l'ocasió per avaluar els costos i beneficis de les millores proposades i valorar la seva idoneïtat i viabilitat.

COMPROMÍS: Identificar un acord específic, tangible, mesurable i avaluable, assumit per tots els implicats. És el punt clau que dona sentit al mateix procés del feedback de millora. Sense compromís no hi ha acció, i sense acció no hi ha transformació, que és la finalitat essencial del feedback.

En definitiva, el feedback és una oportunitat per parar la inèrcia del dia a dia i entendre "què m'està passant?, "que li està passant?" i sobretot "què ens està passant?" en un acte d'honestedat radical amb un mateix, amb l'altre i amb el "nosaltres compartit".