Management

Productivitat i prosperitat

Albert Pàmies

Consultor empresarial i Economista. Professor associat de Màrqueting a la URV
www.albertpamies.cat

albert@albertpamies.cat

 

Cada vegada hi ha més la tendència a cercar indicadors que ens serveixin de termòmetre per tal de quantificar si les empreses funcionen de forma eficient o necessiten millorar. Tot el que no és mesurable difícilment ho podem dirigir o difícilment ho podem corregir. Les empreses s'han tornat ( a causa de la gran competitivitat que existeix al mercat) obsessives en el càlcul de KPI's (Key Performance Indicators) intentant assolir acceptables quotes de rendibilitat amb l'objectiu de generar valor.

Podríem fer una llarga llista d'indicadors de gestió clau que poden servir per a aquest control i aquest seguiment. Volum de vendes i creixement, rotacions d'estoc, marges comercials, EBITDA, període mitjà de pagament i cobrament, absentisme laboral, satisfacció, cistella mitjana de compra, i un llarg etcètera.

Però un indicador que mesura l'eficiència de l'empresa i que és clau per al correcte funcionament és la productivitat. L'entenem com la quantitat de béns i serveis que produeix una empresa en relació als seus treballadors durant un període de temps determinat. Un increment de la productivitat equival a un increment de l'eficiència i una disminució a la seva reducció.

Si alcem el vol i mirem aquest indicador des d'un punt de vista macroeconòmic, podem fer-nos una idea de la competitivitat de les empreses en les diferents economies.

L'Eurostat ( l'Oficina Estadística de la Unió Europea) avalua aquest indicador des de fa molts anys i dedicar-hi 5 minuts de reflexió ens dona una informació molt valuosa per a la gestió empresarial. En aquest cas, mesuren la productivitat d'un país entenent-la com la ràtio entre el seu PIB (Producte Interior Brut) i el número de treballadors.

En aquesta anàlisi que agafa com a base 100 la producció mitjana per treballador dels 27 països que conformen la Unió Europea podem veure com l'any 2022 la productivitat a Espanya va ser de 93,7 enfront dels 110,3 de França 102,7 d'Alemanya o els 105, 3 d'Itàlia. Altres països a destacar pels seus bons nivells de productivitat són Bèlgica amb 131,3 , Dinamarca amb 121,6 o Finlàndia amb 115,5. Per sota de la taxa d'Espanya hi trobem països com Grècia amb 68,9, Bulgària amb 54,6 o Portugal amb 74,9. Un problema afegit de l'economia espanyola és que des del 2018 els valors han estat any rere any per sota de la mitjana de la Unió Europea i amb una tendència molt estable sense aportar increments substancials.

Analitzant aquests números podem veure que Espanya té un dèficit important de productivitat versus d'altres economies importants, i això fa que els seus productes o serveis siguin en molts casos menys competitius en un mercat cada vegada més global.

Atacar aquesta bretxa és clau per tal de poder generar creixement econòmic i prosperitat. Moltes són les causes que poden afectar aquest dèficit productiu. Algunes estructurals de la pròpia economia, com poden ser els pesos dels diferents sectors econòmics que la configuren, les polítiques que afavoreixen l'emprenedoria i la creació i consolidació de noves empreses i d'altres que tenen impacte directe en cada una de les empreses que formen part d'aquest teixit.

La manca d'innovació és un clar exemple que afecta a aquests baixos indicadors. Innovar en les empreses, automatitzar processos, generar llocs de treball de major valor afegit i crear ecosistemes que permetin millorar aquests coeficients és un repte que han d'abordar la pràctica totalitat d'empreses.

No podem millorar la productivitat només expulsant treballadors del sistema. Millorar la productivitat per mitjà de l'acomiadament és, com diu la cultura popular, "pa per avui i gana per demà". Hem d'atacar la formació, millorar les habilitats i les qualitats dels treballadors, potenciar la transferència de coneixement i disposar de professionals cada vegada més qualificats que puguin desenvolupar tot el seu talent en empreses locals amb una clara visió global.

Queda clar que hi ha països que ho estan assolint i que si comparem la seva taxa de productivitat amb la seva taxa d'atur veiem que tenen una gran correlació. Analitzem el que fan ells, com aborden aquest tema tan important i posem-nos ràpidament les piles.

Si perdem aquest tren, perdrem prosperitat.