TIC

Les barreres a la transformació Digital

La transformació digital és una oportunitat per a qualsevol empresa i pel conjunt del teixit econòmic, però també és una amenaça per a qualsevol empresa i per al conjunt de l'activitat econòmica

Hildebrand Salvat

Director Tècnic i Soci del Gabinet Ceres

Què és Digitalització i Transformació Digital?

La OCDE defineix la digitalització com una tecnologia d'utilitat general, com ho van ser l'electricitat o l'automòbil i aquestes tecnologies tenen la capacitat de reconfigurar l'estructura econòmica d'un país, d'una societat.

La Transformació digital és el canvi associat a l'aplicació de la tecnologia digital en tots els aspectes de la societat. No és ni passar de paper a suport informàtic, ni el desenvolupament de tecnologies digitals, sinó dels efectes que aquest desenvolupament de les tecnologies produeix en el conjunt de la societat, en la forma en com ens relacionem o com duem a terme el nostre treball. Així doncs Transformació Digital suposa noves necessitats dels consumidors, suposa noves formes de comunicació i comercialització, també noves formes de relacionar-se entre client i proveïdor.

"Digitalització seria la revolució tecnològica i transformació digital la revolució sociològica."

La transformació digital és una oportunitat per a qualsevol empresa i també per al conjunt del teixit econòmic, però d'altra banda també és una amenaça per a qualsevol empresa i per al conjunt de l'activitat econòmica d'un territori. La magnitud del canvi que és la transformació digital fa que l'actuació ha de ser individual a nivell de cada empresa, però cal que s'hi involucrin les administracions a través de les seves polítiques industrials. Cal una actuació micro i una de macro.

Els Beneficis

L'estudi "El reto de la transformación digital de la economía" elaborat per la Consultora Berger per a Siemens determina quins són els principals beneficis que perceben les empreses de la transformació digital, i en destaquen els resultats econòmics, tant per l'increment de les vendes, com per l'optimització de costos. Però també es destaquen beneficis a nivell més qualitatiu, com en la satisfacció i el benestar dels treballadors, el clima laboral i de retruc en el compromís d'aquests i el desenvolupament de nous coneixements i capacitats.

L'Institut Fraunhofer per a la enginyeria de producció i automatització indica que una fabrica digitalitzada pot estalviar fins un 20% en costos de producció i un altre 20% en costos de logística, però que l'inventari es pot reduir en un 50%.

Les Barreres

Davant d'aquests beneficis que es plantegen i es perceben per les empreses, què fa que no hi hagi una via més ràpida cap a la digitalització i l'aprofitament de la transformació digital de la societat?

L'estudi de Berger destaca que la resistència al canvi i el cost són les principals barreres a la digitalització. A més d'aquestes dues barreres, es parla de la manca de competències del personal o la manca de oferta adaptada a les necessitats de l'empresa, també apareixen aspectes de risc i la manca de compromís en la gestió.

Aquesta resistència al canvi apareix sempre que es parla de transformació digital i apareix amb formes diverses: xoc generacional, herències rebudes (softwares, dinàmiques de treball, protocols, ...) cultura empresarial no preparada, ... En definitiva, per a la transformació digital cal dur prèviament un canvi cultural a l'organització, una refundació de la cultura i l'organització de l'empresa.

Des de l'anàlisi global de les dades, des del Baròmetre del Ctecno es conclou que l'estructura empresarial, basada en la petita i mitjana empresa, és una de les principals barreres a la digitalització i a la transformació digital de l'empresa catalana.

Les empreses de petita dimensió disposen de pocs recursos per a qualsevol tipus d'innovació i en particular per a aquells relacionats amb la digitalització (fet que es pot extrapolar tant a la demarcació de Tarragona com al conjunt de l'estat).

Aquesta petita empresa presenta unes característiques que reforcen encara més aquesta barrera. Per una banda, l'estructura directiva és reduïda amb funcions i responsabilitats poc marcades, amb poca dedicació a l'estratègia i a la visió empresarial. Les petites empreses dediquen poc temps (tant en valors absoluts com relatius) a pensar en les estratègies a llarg termini, en com serà el futur i per tant com caldrà adaptar-s'hi i a la vegada tenen pocs sistematitzats els processos d'innovació. Així que davant del fenomen de la digitalització i dels efectes en la societat (la transformació digital) els serà molt més difícil reaccionar i fins i tot prevenir, anticipar o aprofitar les oportunitats que es generen.

A més de la dimensió de les empreses el Baròmetre de Ctecno ressalta que la manca de demanda innovadora i la manca de finançament privat són altres obstacles que generen preocupació entre el sector tecnològic.

Característiques de les empreses en camí de la Digitalització

Segons l'estudi de Berger, les empreses que enfilen correctament el camí de la digitalització coincideixen en una sèrie de característiques.

  • Han sensibilitzat a l'organització i l'han formada digitalment.

  • Tenen una visió clara sobre el futur digital de l'empresa des de la cúspide de l'empresa a la resta de l'organització.

  • Han desenvolupat aquesta visió des de la perspectiva del client, usuari, mirant el llarg termini.

  • Són ràpides en el desenvolupament de prototips i nous productes i fer que aquests tinguin cabuda a l'organització.

  • Tenen una relació propera amb l'ecosistema Digital.

  • Inverteixen en el canvi cultural.

D'altra banda, les principals vies de digitalització digital sobre les que poden propulsar-se les empreses són la a) capacitat de capturar informació i que aquesta es processi, analitzi i s'utilitzi per a la presa de decisions; b) l'automatització de processos i l'aplicació d'eines d'intel·ligència artificial a aquesta automatització; c) la connectivitat del procés productiu i logístic i d) l'accés digital i directe al client (Font: Berger) . Segons el Ctecno les empreses catalanes tenen un ús divers de les eines tecnològiques. Una gran majoria utilitza diferents dispositius mòbils, mentre que la comunicació directa amb el client a través de diferents vies online no arriba al 50% així com la utilització de softwares de CRM o d'ERP. L'automatització es citada per una 20% de les empreses (Font: Ctecno).

El Baròmetre del Ctecno destaca que des de la perspectiva de l'oferta tecnològica es percep que les tecnologies amb majors perspectives de creixement són el tractament de dades i Internet de les coses, mentre que la seguretat TIC es percep com una tecnologia madura. Tanmateix, tot i el creixement que presenta el sector, es troben moltes dificultats en comercialitzar aquestes tecnològiques, tant per la poca maduresa del mercat com per la manca de confiança de la demanda sobre el valor d'aquests serveis.